IWAN Pepko

IWAN Pepko

IWAN Pepko
Short Hair Lilac Tan
Mysz rasowa
Samiec
Ur. 10.02.2020

Ojciec:

Short Hair Pearl

O: Short Hair Pearl O: Short Hair Pearl
M: Short Hair Pearl
M: Short Hair Pearl O: Short Hair Pearl
M: Short Hair Pearl

Matka:

Short Hair Blue Tan

O: Short Hair Pearl O: Short Hair Pearl
M: Short Hair Pearl
M: Short Hair Blue Tan O: Short Hair Blue Tan
M: Short Hair Blue Tan


Related Posts